Pripravované špecializované kurzy

Pripravované jazykové kurzy angličtiny a nemčiny

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán (SO) www.minedu.gov.sk alebo www.minv.gov.sk

Názov  projektu: Jazykové vzdelávanie – kľúč k úspechu

Operačný program: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje

Kód výzvy : OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Cieľ  projektu:  Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie výučby cudzích jazykov modernými informačno-komunikačnými technológiami, a to konkrétne:

  • zlepšiť podmienky pre vyučovanie cudzích jazykov, prostredníctvom zavedenia moderných informačno-komunikačných technológií (interaktívne tabule, notebooky, počítače, slúchadlá, reproduktory a pod.);
  • zlepšiť vybavenosť učební kvalitnou študijnou literatúrou (jazykovou literatúrou a odbornou literatúrou v cudzom jazyku, ktoré vytvoria odborní pracovníci v rámci projektu); •  vytvoriť interaktívne didaktické materiály pre cudzie jazyky – využiteľný učiteľmi a klientami školy;

podporiť aktivizujúce vyučovacie metódy – práca s interaktívnou tabuľou a nový učebnými textami.

 

Pripravované jazykové kurzy:

Kurz anglického jazyka pre športovcov a športových trénerov

POPIS KURZU: Kurz je určený pre športovcov a športových trénerov ktorí si chcú a potrebujú zlepšiť slovnú zásobu a  komunikačné schopnosti v angličtine. Tento program poskytne študentom anglickú odbornú terminológiu, zlepší schopnosť komunikácie so spoluhráčmi a trénermi v zahraničí a zdokonalí ich zručnosť v pochopení konceptu trénigu. Kurz sa prispôsobuje individuálnym potrebám účastníkov vzdelávania v závislosti od ich odbornosti. Účastníci sa naučia novú terminológiu, ktorú aplikujú do praxe objavovaním a popisovaním skutočných prípadov.

 

Kurz anglický a nemecký jazyk pre lekárov

POPIS KURZU: Kurz je určený pre lekárov, študentov medicíny, sestričky a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, ktorí si chcú a potrebujú zlepšiť slovnú zásobu a  komunikačné schopnosti v angličtine alebo nemčine. Tento program poskytne študentom anglickú (nemeckú) odbornú terminológiu, zlepší schopnosť komunikácie s pacientom a zdokonalí ich zručnosť v popisovaní a vysvetľovaní diagnózy a liečebných postupov. Kurz sa prispôsobuje individuálnym potrebám študentov v závislosti od ich odbornosti. Účastníci sa naučia novú terminológiu, ktorú aplikujú do praxe objavovaním a popisovaním skutočných prípadov. V kurze je takisto možnosť zamerať sa na čítanie a písanie odborných štúdií a článkov.

 

 

Kurz anglický a nemecký jazyk pre logistiku

POPIS KURZU: Kurz je určený pre pracovníkov v oblasti prepravy. Logistika sa zaoberá témami vrátane manipulácie s materiálmi, prepravnými zariadeniami, skladovými zásobami, skladovými a kariérnymi možnosťami. Kurz  ponúka minimálne 400 slovíčok a fráz. Každá jednotka obsahuje skúšku porozumenia čítaniu, slovnú zásobu a počúvanie a vedie študentov prostredníctvom písomnej a ústnej tvorby.

Kurz anglický a nemecký jazyk pre automobilový priemysel

POPIS KURZU: Kurz je určený pre profesionálov v oblasti automobilového priemyslu, či už pre asistentov predaja, technikov alebo manažérov. Pre všetkých, ktorí sa potrebujú naučiť jazyk alebo si vylepšiť komunikáciu v pracovnom prostredí. Začleňovanie špecifickej slovnej zásoby a kontextu. Každá lekcia postupne zlepšuje zručnosti v oblasti písania, čítania, rozprávania a písania. Automobilový priemysel rieši témy vrátane častí automobilu, bezpečnostných prvkov, dizajnových metód, výrobných a kariérnych možností.